مطالب آموزشی

 
نام دارو: آمفتامين  
نام تجاری دارو: Amphetamine  
ادامه    
نام دارو: آمي تريپتيلين  
نام تجاری دارو: واناتريپ، آلاويل، اندپ  
ادامه    
نام دارو: آمانتادين  
نام تجاری دارو: Symmetrel  
ادامه